De Blueberry VA Academy

Waar vrijheid en werk één worden

Creëer zelf de baan waarvan je altijd hebt gedroomd!
Vragen? Stuur ons een appje:
06-23813931

Privacyverklaring Blueberry Dynamic

Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Blueberry Dynamic geleverde producten en diensten. Blueberry Dynamic, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 70957746, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Blueberry Dynamic verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die Blueberry Dynamic van je nodig kan hebben of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Blueberry Dynamic in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

Blueberry Dynamic verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden of etnische gegevens. Blueberry Dynamic verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben
Als je eenmaal een overeenkomst hebt met Blueberry Dynamic, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Blueberry Dynamic. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Blueberry Dynamic. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken. Wij kunnen je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Blueberry Dynamic gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Blueberry Dynamic zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Blueberry Dynamic bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Blueberry Dynamic verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst metje of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)
Blueberry Dynamic gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar klantenservice@blueberrydynamic.nl.

Beveiliging
Blueberry Dynamic hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. Blueberry Dynamic heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde je persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Blueberry Dynamic toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dat Blueberry Dynamic gebruik maakt van de diensten van derden, zal Blueberry Dynamic in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal Blueberry Dynamic je hierover zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, over informeren. Dit verzoek kun je indienen via klantenservice@blueberrydynamic.nl

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun je contact met ons opnemen via klantenservice@blueberrydynamic.nl.

 

 

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 25-05-2018

Stuur mij een appje:

0630944036

Stuur een mailtje naar:

klantenservice@blueberrydynamic.nl

Vul het contactformulier in: